TOITU TE MOANA, TOITU TE TANGATA

SUSTAINABILITY OF THE SEA. SUSTAINABILITY OF THE PEOPLE.

The Blue2Green Marine Biotechnology Conference Committee includes:

ICCB Committee:
Song Qin
Siew Moi Phang
Christopher Battershill
Wei Zhang
Binghua Jiao
Yuanxing Zhang
Qiwei Qin
Russell Hill
Sung Min Boo
Dongyan Liu
Xiaoke Hu
Werner Mueller
Yoni Zohar
Yuguang Du
Xingguo Liang
Wendong Song
Ang Put

NZ Team:
Chris Battershill
Sally Cooke
Mike Packer
Rocky de Nys
Sam McCormack
Simon Muncaster
Shelley Catlin

Australian Team:
Wei Zhang
Shirley Sorokin

China Team:
Song Qin
Zhengyi Li

Korea Team:
EonSeon Jin


PROUDLY SUPPORTED BY: